Níže jsou uvedeny obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi:

Ing. Danou Molerovou
Sídlem:
Krakovská 1108/5, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupená: Ing. Danou Molerovou
IČ: 74713230      DIČ: CZ8154255549    Nejsem plátce DPH
Zapsaná v / na: Živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy, č.j. ZURZP/3804/09/SOJ/2
(dále jen „prodávající")

a

Kupujícím, případně příjemcem služby, pokud se jedná o odlišné osoby.


Obchodní podmínky

 
1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.

Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České Republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).
 
2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel resp. kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel resp. prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitel resp. kupující
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující nikoli spotřebitel
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Příjemce služby
- může být přímo kupující nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, případně třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy
- objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas, zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v případě telefonické nebo emailové rezervace služeb, se rozumí souhlas, který dá příjemce služby tím, že provede rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby na základě průvodního dopisu zaslaného spolu se zážitkovým certifikátem, ve kterém bude odkaz na Všeobecné obchodní podmínky. Příjemce služby má povinnost se seznámit před žádostí o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby s Všeobecnými obchodními podmínkami.

 
3. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) prostřednictvím internetového objednávkového systému kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

V případě, že kupující odešle objednávku z adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednavky@asteri.cz, jeho zpráva musí obsahovat výslovný odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o tom, že s nimi souhlasí.

Prodávající nebude akceptovat žádnou objednávku, ve které by kupující přímo či nepřímo vylučoval znění těchto podmínek.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání internetových stránkách prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 
4. Objednání služeb a uzavření smlouvy

Kupující může objednat konkrétní službu (zážitek) z aktuální nabídky prodávajícího.

Na základě objednávky bude kupujícímu, popř. příjemci služby odeslán dárkový balíček, jehož součástí je zážitkový certifikát s přiděleným identifikačním číslem, který opravňuje držitele k plnému využití daných služeb, věnovací kartička a průvodní dopis obsahující další podmínky a informace k realizaci zážitku s ohledem na jeho charakter a odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky. Faktura bude vždy zaslána na fakturační adresu.

Objednávky lze realizovat prostřednictvím nákupu na internetových stránkách prodávajícího nebo elektronickou poštou zasláním emailu na adresu objednavky@asteri.cz. Veškeré objednávky podané jedním z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednávka představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu v co nejkratším termínu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena.
 
5. Rezervace

Rezervace termínu konkrétní služby musí být sjednána s prodávajícím tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je vždy uvedena v průvodním dopise s ohledem na charakter konkrétního zážitku.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu prostřednictvím rezervačního formuláře na internetových stránkách prodávajícího, zasláním e-mailu na objednavky@asteri.cz nebo telefonicky. Prodávající se zavazuje nabídnout termín využití služby příjemci do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle prodávající příjemci služby e-mail s názvem „Závazná rezervace zážitku" obsahující závazný termín rezervace zážitku, čímž se rezervace stává závaznou.

6. Storno rezervace termínu

Ze strany prodávajícího:


Prodávající má právo zrušit rezervaci nejpozději 2 pracovní dny (do 12:00) před závazně rezervovaným termínem poskytnutí služby. Příjemce služby má právo sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu prodávajícím doba platnosti certifikátu prodloužena o 3 měsíce.

Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí (pokud má vliv na uskutečnění objednané služby), v případě škody způsobené třetí stranou ovlivňující uskutečnění služby nebo v případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, úmrtí atd.), má příjemce služby právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Při zrušení rezervace z důvodu technických nebo zdravotních problémů na straně poskytovatele služby má prodávající právo na zrušení rezervace termínu. Příjemce služby má právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Prodávající má právo zrušit rezervaci bez udání důvodu v době kratší než je výše uvedeno. Příjemce služby má právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu a má právo na náhradu prokazatelné škody vzniklé pouze jemu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby a jiné vše s platnými doklady) maximálně do poloviny ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín.

Ze strany příjemce služby:


Příjemce je oprávněn zrušit rezervaci nejpozději 4 pracovní dny do 12:00 před závazně rezervovaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový.

Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu, je však povinen uhradit náklady vynaložené prodávajícím a poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

Pokud se příjemce služby nedostaví na místo poskytnutí služby v závazně rezervovaném termínu poskytnutí služby a rezervaci před tím nezruší, je služba považována za uskutečněnou a příjemci služby nenáleží žádná náhrada škody ani možnost sjednání nového termínu.
 
7. Plnění objednaných služeb

Doba, po kterou má příjemce služby možnost využít objednanou službu je uvedena na zážitkovém certifikátu obsaženém v dárkovém balíčku a její délka je 6 měsíců od data uzavření smlouvy (tj. potvrzení objednávky prodávajícím).

Po uplynutí doby platnosti certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž převádějící certifikátu je povinen informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Prodávající prodlouží dobu platnosti certifikátu o 3 měsíce za poplatek 300 Kč a to maximálně jednou v případě, že příjemce služby písemně požádá o prodloužení v době trvání platnosti certifikátu. Příjemce služby je oprávněn využít službu v dodatečné době 3 měsíců za cenu dle aktuální nabídky prodávajícího, zavazuje se však uhradit rozdíl ceny původní a ceny aktuální.

Poškozený, zničený, ztracený či odcizený certifikát:
Poškozený certifikát je neplatný a nelze jej využít za účelem čerpání služby. Prodávající nenese odpovědnost za poškození, zničení, ztrátu či odcizení certifikátu. Případná škoda jde na vrub kupujícího, popř. příjemce služby. Kupující, popř. příjemce služby je však povinen o takové události bezodkladně informovat prodávajícího. Kupujícímu, popř. příjemci služby bude zaslán nový certifikát s novým identifikačním číslem a kupující, popř. příjemce služby je povinen uhradit poplatek ve výši 300 Kč. Kupující, popř. příjemce služby musí při žádosti o nový certifikát sdělit identifikační číslo původního certifikátu a své identifikační a kontaktní údaje.

V případě, že vyjde najevo čerpání služeb na základě padělaného certifikátu nebo pokus o takový čin v jakémkoliv stádiu, prodávající využije svého práva řešit tuto záležitost vůči pachateli právní cestou a bude na něm vyžadovat úhradu všech nákladů, které mu tímto jednáním nebo v souvislosti s ním vznikly.

Výměna objednané služby:
Kupující, popř. příjemce služby je oprávněn bez uvedení důvodu vybrat jinou službu z nabídky prodávajícího a to nejpozději před rezervací termínu poskytnutí služby. Kupující, popř. příjemce služby musí zaslat písemnou žádost o změnu s uvedením nově vybrané služby. Je však povinen uhradit poplatek ve výši 300,- Kč. Kupujícímu, popř. příjemci služby bude zaslán nový certifikát s novým identifikačním číslem. Nově vybraná služba může být do hodnoty již uhrazené služby, v případě výběru služby v hodnotě vyšší musí kupující, popř. příjemce služby před změnou uhradit cenový rozdíl. V případě výběru služby v hodnotě nižší nemá kupující nárok na vrácení přeplatku. Bližší informace poskytne prodávající na kontaktních telefonních číslech uvedených na internetových stránkách prodávajícího.
 
8. Cena a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek poskytovatelů služeb.

Cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující, popř. příjemce služby může zásilku převzít zásadně až po jejím úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

K ceně objednané služby je připočítána částka za doručení dárkového balíčku, stanovená v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

Výše poštovného při zaslání do ČR je kupujícímu vhodným způsobem sdělena prostřednictvím internetových stránek. V případě zaslání zásilky do zahraničí, je zákazníkovi sdělena přesná cena poštovného po přijetí objednávky na jeho kontaktní email.

Druhy platby:

Platba DOBÍRKOU - platí se hotově při převzetí zásilky. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

Platba BANKOVNÍM PŘEVODEM
- platí se předem na bankovní účet prodávajícího. Dárkový balíček se expeduje po připsání částky na účet prodávajícího. Informace pro platbu obdrží kupující na kontaktní email. Úhradu provede kupující na účet prodávajícího. Platba musí být provedena v českých korunách. Kupující hradí veškeré bankovní poplatky tak, aby prodávajícímu byla sjednaná cena připsána na jeho účet v plné výši. Při platbách ze zahraničí musí kupující zvolit výlohy OUR (výlohy platí příkazce).

 
9. Dodací podmínky

Standardní termín odeslání zásilky je do 3 pracovních dnů, nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky v případě platby dobírkou. V případě, že zásilku nebude možné v této lhůtě odeslat, kontaktuje prodávající kupujícího a informuje ho o možném termínu dodání. V případě platby bankovním převodem je standardní termín odeslání zásilky do 3 pracovních dnů, nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího.

Dárkový balíček je doručen Českou poštou kupujícímu nebo třetí osobě v jejíž prospěch je smlouva sjednána. Termín dodání udává Česká pošta 2 - 7dní pro vnitrostátní zásilky. Do zahraničí dárkový balíček zasíláme na základě konkrétní domluvy a konečného souhlasu obou stran.

Místem dodání dárkového balíčku je adresa uvedená kupujícím při objednávce. Kupující je povinen zásilku převzít a zaplatit celkovou cenu.

Je-li zásilka přepravována dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zásilku převzít, zaplatit celkovou cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky a termínu, kdy si může kupující zásilku vyzvednout. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení nebo nedodržení podmínek dopravce (Česká pošta).

V případě, že kupující zásilku z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zásilku zaniká. V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby opětovně zaslal zásilku, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé s nepřevzetím první zásilky.
 
10. Práva a povinnosti smluvních stran

Ze strany prodávajícího:

Prodávající se zavazuje v co nejkratším možném termínu potvrdit objednávku a odeslat dárkový balíček na adresu v této objednávce uvedenou viz. bod 7. Dodací podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky nebo e-mailem ověřit doručovací adresu kupujícího pokud je zadaná adresa zjevně pochybná. V případě, že se nepotvrdí existence doručovací adresy, má prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky.

Pokud kupující učiní další objednávku, ale neuhradil dosud předcházející objednávku, má prodávající právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než kupující uhradí svoji předcházející objednávku.

Prodávající je povinen před zahájením čerpání služeb poskytnout kupujícímu, popř. příjemci služeb písemně všechny podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro kupujícího, popř. příjemce služby důležité a které jsou prodávajícímu známy.

Prodávající je oprávněn v případě, že nastanou okolnosti bránící poskytnout služby dle sjednaných podmínek provést odpovídající změny služby nebo tyto služby zrušit, přičemž oznámení o změně či zrušení se provede bez zbytečných odkladů.

Ze strany kupujícího, popř. příjemce služby:


Kupující se zavazuje přijmout zásilku (dárkový balíček), která bude zaslána na základě jeho objednávky a zaplatit celkovou cenu (způsobem, který si zvolil v objednávce).

Kupující uvede v objednávkovém formuláři pravdivé údaje potřebné pro vyřízení objednávky.

Kupující má právo na ochranu osobních údajů.

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce prodávajícího u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje prodávající sjednat si osobní zdravotní pojištění. O případné zdravotní a tělesné způsobilosti se raději poraďte se svým lékařem.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů bude vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku. Prodávající a poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem s identifikačním číslem pro tento zážitek a certifikát odevzdat poskytovateli služeb na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby certifikát, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v bodě 6. Storno rezervace termínu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Příjemce služby má právo zajistit za sebe kdykoliv před využitím aktivity náhradní osobu. Této osobě musí být předán certifikát. Náhradní osoba musí splňovat veškeré podmínky. Příjemce služby má povinnost nahlásit prodávajícímu pravdivé a platné údaje o náhradní osobě.

Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu (instruktor), která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby.

Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby a kterými je povinen se řídit po celou dobu průběhu aktivity.

11. Odstoupení od smlouvy

Ze strany prodávajícího:


Prodávající může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti zážitkového certifikátu, která je jasně vyznačena na zážitkovém certifikátu.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě zrušení poskytování požadované služby ze strany poskytovatele služeb. O zrušení služeb je prodávající služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb.

Prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností kupujícím, stanovených touto smlouvou. V takovém případě má prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.

Ze strany kupujícího:


Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.

Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu (dárkového balíčku). Kupující, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení §53 odstavec 8 občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění). V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li prodávajícímu odstupné k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy ve výši 30% z ceny služby.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

12. Reklamace

Prodávající je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost na nedostatky musí příjemce služby uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od poskytnutí služby.

Příjemce je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu a popsat vady poskytnuté služby.

Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající příjemci vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli prodávajícího, v jejichž důsledku příjemce služby nebo další osoby jim určené, plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká příjemci služby nárok na slevu z ceny těchto služeb (pokud není dohodnuto jinak).

13. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího, případně příjemce služby, pokud se jedná o odlišné osoby budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jejích změn. Kupující, případně příjemce služby, pokud se jedná o odlišné osoby projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů (zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email atp.) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

Kupující, případně příjemce služby, pokud se jedná o odlišné osoby v jehož prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zásilky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující případně příjemce služby, pokud se jedná o odlišné osoby projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných nabídkách prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.).

Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek prodávajícího (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek prodávajícího.
 
14. Závěrečná ustanovení

O znění těchto podmínek je kupující informován předtím, než je mu umožněno prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího odeslat objednávku. Podmínky jsou mu zpřístupněny v reprodukovatelné podobě.

Je-li objednávka učiněna kupujícím na dálku prostřednictvím internetového objednávkového formuláře, pak se tyto podmínky stávají nedílnou součástí objednávky okamžikem, kdy kupující klikne na tlačítko či odkaz způsobující odeslání úkonu prodávajícímu.

V případě, že kupující odešle objednávku z adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednavky@asteri.cz, jeho zpráva musí obsahovat výslovný odkaz na tyto podmínky a prohlášení o tom, že s nimi souhlasí.

Prodávající nebude akceptovat žádnou objednávku, ve které by kupující přímo či nepřímo vylučoval znění těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Veškeré texty, fotografie, ilustrace a grafika obsažené v materiálech prodávajícího podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného souhlasu prodávajícího. Fotografie použité v materiálech jsou pouze informačního charakteru, vybavení, okolí, stroje, auta, nástroje apod. se mohou ve skutečnosti lišit.

Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, případně příjemce služby, pokud se jedná o odlišné osoby, které nejsou výslovně upravené ve smlouvě ani v těchto podmínkách, se řídí právní úpravou Občanského zákoníku. Právní vztah mezi prodávajícím a poskytovatelem služeb se řídí v případě nedostatku úpravy ve smlouvě právní úpravou Obchodního zákoníku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2011.